Siedziba Stowarzyszenia "Ostoja":
19-300 Ełk, ul. Jana i Hieronima Małeckich 3/11.2

kontakt:
tel/ fax: 87 621 23 81
tel. kom: 664 318 051
e-mail: ostojaelk@wp.pl

Nr rachunku stowarzyszenia:
BGŻ BNP Paribas
Nr 88 2030 0045 1110 0000 0425 0710

Data wpisu do KRS: 29.01.2010
Nr KRS: 0000346906
NIP: 848-183-43-19
REGON: 280474229

Sprawozdanie

Statut

STATUT

Ełckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja”, zwanym w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. Skrócona nazwa Stowarzyszenia: Ełckie Stowarzyszenie Ostoja.

§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Sto-warzyszeniach ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami ), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica zgodnie z prawem miejscowym, zaś siedzibą jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zabu-rzeniami Psychicznymi „Pod Kasztanami” w Ełku, ul.Kościuszki 33

§ 4.
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z przyjętymi w tym względzie przepisami.

§ 5.
Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami o podobnych założeniach pro-gramowych w kraju i za granicą.

§ 6.
Realizując swoje cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy ogółu członków.Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§ 7.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w celu pozyskania środków na realizację statutowych celów stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8.
Celem stowarzyszenia jest:
1. Niesienie pomocy osobom dotkniętym problemami psychicznymi i osobom zagrożonym marginalizacją.
2. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów między osobami z problemami psychicznymi i zagrożonymi marginalizacją a środowiskiem lokalnym.
3. Upowszechnianie idei Stowarzyszenia w środowisku.
4. Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z problemami psychicznymi i osób zagrożonych marginalizacją.

§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Upowszechnianie idei Stowarzyszenia w społeczeństwie poprzez wykorzystanie środ-ków masowego przekazu.
2. Sprzedaż cegiełek, wysyłanie apeli o pomoc finansową, rzeczową do społeczeństwa, w tym rodzin osób z problemami psychicznymi i zagrożonych marginalizacją , przedsiębiorstw i organizacji.
3. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy na realizację zadań Stowarzyszenia.
4. Tworzenie warunków wymiany doświadczeń w kraju i za granicą:
- współpraca z innymi ośrodkami,
- wymiana grup osób z problemami psychicznymi i zagrożonych marginalizacją i ich
rodzin,
- współpraca z wolontariuszami.
5. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
6. Świadczenie konsultacji w zakresie pomocy socjalnej i prawnej.
7. Rozwijanie różnorodnych form pracy służących integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym z problemami psychicznymi i osób zagrożonych marginalizacją.
8. Inicjowanie i opiniowanie wniosków i programów służących rozwijaniu szerokiego wachlarza form alternatywnych pracy środowiskowej (między innymi- mieszkania chronione, hotele, schroniska, miejsca pracy chronionej, środowiskowe domy samo-pomocy, inne domy „spokojnego życia”).
9. Organizowanie wystaw prac plastycznych osób z problemami psychicznymi i zagrożonych marginalizacją(malarstwo, tkactwo, rękodzieło)i innych dziedzin.
10. Rozwój turystyki (z wymianą grup osób z problemami psychicznymi i zagrożonych marginalizacją i ich rodzin): rajdy, obozy stacjonarne i wędrowne, wycieczki, wczasy terapeutyczne i inne.
11. Organizowanie spartakiad sportowych, środowiskowych, regionalnych.
12. Organizowanie zajęć ruchowych: ćwiczeń sportowych, relaksacyjnych, parateatralnych, choreoterapii, i arteterapii.
13. Organizowanie imprez okolicznościowych, takich, jak: Wigilia, Andrzejki, Zapusty, imieniny, urodziny, Dzień Zdrowia Psychicznego i innych.
14. Inicjowanie i organizowanie spotkań o tematyce związanej z problemami osób zagrożonych marginalizacją, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
15. Podejmowanie i rozwijanie współpracy z władzami lokalnych samorządów i województwa.
16. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemami psychicznymi i zagrożonych marginalizacją i ich rodzin, w tym grup wsparcia.
17. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kra-ju, społeczeństwa i środowiska.
18. Powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów statutowych, a także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach.
19. Edukację osób z problemami psychicznymi i ich rodzin, osób i rodzin zagrożonych marginalizacją oraz pracowników służb społecznych i wolontariuszy.
20. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
21. Realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
22. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

§ 9¹
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez działalność nieodpłatną pożytku publicznego w następujących formach:
1. upowszechnianie idei Stowarzyszenia przez wykorzystanie środków masowego przekazu, działalność wydawniczą i kulturalną; promowanie działalności poprzez stronę internetową, wymianę doświadczeń,
2. współpraca z innymi ośrodkami, organizacjami i instytucjami wspierającymi osoby zagrożone marginalizacją, współpraca z wolontariuszami; tworzenie warunków wymiany doświadczeń w zakresie realizacji programów pomocowych w kraju i za granicą,
3. działalność poradniczą dotyczącą wszystkich spraw związanych z egzystencją człowieka,
4. działalność edukacyjną i terapeutyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, prowadzenie zajęć klubowych, grup wsparcia i innych,
5. rozwijanie różnorodnych form pracy służących integracji społecznej i zawodowej osób z problemami psychicznymi i osób zagrożonych marginalizacją; inicjowanie programów służących rozwijaniu szerokiego wachlarza alternatywnych form pracy środowi-skowej (takich jak: zajęcia klubowe, mieszkania chronione, miejsca pracy chronionej, grupy wsparcia i inne),
6. organizację wystaw, spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych akcji, festynów, turniejów sportowych, zajęć ruchowych, relaksacyjnych, artystycznych,
7. organizację wycieczek i wyjazdów wypoczynkowych w różnorodnej formie, w tym wczasów terapeutycznych,
8. inicjowanie i organizowanie spotkań, konferencji i wizyt studyjnych o tematyce zwią-zanej z problemami osób zagrożonych marginalizacją, w szczególności osób z zabu-rzeniami psychicznymi i ich rodzin; szkolenia innych podmiotów, zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
9. podejmowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządów lokalnych i woje-wództwa, promowanie inicjatyw lokalnych i reklamowanie ich w mediach,
10. upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, pro-ekologicznych, umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska,
11. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; realizację zadań w za-kresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
12. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.”

§ 9 ²
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną pożytku publicznego w następujących formach:
1. sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośred-nio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie reha-bilitacji oraz readaptacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych lub zagro-żonych marginalizacją, 2. działalność poradniczą dotyczącą wszystkich spraw związanych z egzystencją czło-wieka, 3. działalność edukacyjną i terapeutyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, prowadzenie zajęć klubowych, grup wsparcia i innych, 4. organizację wystaw, spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych akcji, festynów, turniejów sportowych, zajęć ruchowych, relaksacyjnych, artystycznych, 5. organizację wycieczek i wyjazdów wypoczynkowych w różnorodnej formie, w tym wczasów terapeutycznych, 6. organizowanie imprez okolicznościowych, takich jak: Wigilia Bożego Narodzenia, Andrzejki, Zapusty, imieniny, urodziny, Dzień Zdrowia Psychicznego i innych, 7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; realizację zadań w za-kresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 11.
Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przy-jęta przez Zarząd. Do Stowarzyszenia mogą przystąpić cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania w RP.

§ 12.
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 13.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy :
a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 14.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela.
Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, jednakże może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego pra-wa wyborczego, jednakże może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
1. Dobrowolnego wystąpienia - z dniem określonym w piśmie informującym Zarząd o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres
3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3. Nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.
4. Śmierci członka – z dniem zgonu.
5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 17.
1. Decyzje o ustaniu członkostwa, w sytuacjach określonych w §16, pkt 2 i 3 podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Od decyzji w sprawie skreślenia lub wykluczenia przysługuje, w terminie 10 dni od daty doręczenia, odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18.
Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna

§ 19.
Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać ½ liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20.
Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie i bez względu na liczbę obecnych w II terminie.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 22.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,
2. uchwalanie budżetu,
3. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
5. określenie wysokości zobowiązań finansowych, jakie może zaciągnąć Zarząd,
6. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich,
7. dokonywanie zmian statutu,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, a należących do kompetencji WZ,
9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
12. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego.

§ 23.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych

§ 24.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25.
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia. Zarząd składa się z 5 osób: przewodniczącego i czterech członków zarządu.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące.
Do kompetencji Zarządu należy :
1. realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
3. uchwalanie planów i regulaminów przewidzianych w statucie,
4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
5. zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach ustalonych przez WZ,
6. zatrudnianie fachowego personelu pomocniczego i ustalanie ich wynagrodzeń,
7. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym ewidencji składek członkowskich oraz dokumentacji finansowej i rachunkowej według obowiązujących przepisów,
8. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie,
9. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych mu przez Walne Zgromadzenie,
10. sporządzanie sprawozdań z działalności,
11. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 26.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 27.
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przewodniczącego zarządu jednoosobowo lub przez dwóch członków zarządu łącznie.
§ 27a.
W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń Kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 29.
Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodze-nie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-go za rok poprzedni.

§ 30.
1. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej prowadzi przewodniczący.
3. Członkowie Komisji, przy wykonywaniu swoich czynności, mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia.
4. Przewodniczący i jeden z członków Komisji Rewizyjnej podpisują wszystkie dokumenty dotyczące działalności Komisji.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 31.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze .
Na fundusze składają się :
- wpływy ze składek członkowskich,
- dotacje osób fizycznych i prawnych,
- dotacje budżetowe i samorządowe,
- darowizny, zapisy i składki,
- dotacji (w tym funduszy UE) i ofiarności publicznej,
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
- dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
- odsetki bankowe,
- inne wpływy i dochody.

§ 32.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składane są przez przewodniczącego zarządu jednoosobowo lub przez dwóch członków zarządu łącznie.

§ 32a.
Zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po-krewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z ty-tułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33.

Uchwałę w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania w I terminie, a bez względu na liczbę osób w II terminie.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
§ 34.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o Stowarzyszeniach i Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.